CƠ CẤU TỔ CHỨC

Sức mạnh lớn nhất tạo nên sự thành công của Đa Hình đến ngày hôm nay là nhờ vào tất cả nhân viên của công ty, nhưng quan trọng hơn hết vẫn là bộ phận lãnh đạo của Đa Hình. Cơ cấu tổ chức của Đa Hình được phân bố một cách khoa học và hợp lý, tất cả phòng ban điều hiểu rõ vai trò và nhiệm vụ của mình, cơ cấu tổ chức này giúp Đa Hình hoạt động có hiệu quả nhất, liên kết với nhau thành một tập thể Đa Hình đoàn kết, vững mạnh và ngày càng phát triển.

Cơ cấu tổ chức 1Cơ cấu tổ chức 2

Cơ cấu tổ chức 3

Cơ cấu tổ chức 4

>> Tham khảo thêm: